2012  © Invoque - Alle rechten voorbehouden   |  Powered by Invoque                     Algemene voorwaarden   |  Gebruiksvoorwaarden |  Privacybeleid

Home.Bedrijf.Diensten.Contact.
Algemene voorwaarden
Interim management in ICTDeze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met Invoque en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.


1. Aanbieding
1.1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Invoque gedaan zijn vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud als levertijd betreft en vervallen na 30 dagen.
1.2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of contract door Invoque is ontvangen en geaccepteerd.
1.3. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
1.4. Aanvullingen op en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts met wederzijds goedvinden tot stand komen.

2. Prijs en betaling
2.1. Facturering vindt eenmaal per maand plaats
2.2. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), sales tax, bronbelastingen, heffingen en leges en/of vergelijkbare belastingen welke van overheidswege worden opgelegd, die voor rekening komen en worden betaald door opdrachtgever tegen het tarief en op de wijze van op dat moment geldend recht.
2.3. Facturen dienen uiterlijk twee weken na factuurdatum te zijn voldaan inclusief BTW en op de door Invoque  aan te wijzen bank- of girorekening (vermeld op de factuur). Bij niet-tijdige betaling is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente. Indien Invoque zijn vordering op Opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is Opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn, verschuldigd, waarbij de buitengerechtelijke incassokosten door partijen gefixeerd worden op 15% van de hoofdsom en rente met een minimum van 250 EURO exclusief BTW.
2.4. Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen de factuur van Invoque binnen twee weken na factuurdatum aan Invoque schriftelijk kenbaar te maken, bij gebreke waarvan Opdrachtgever geacht wordt in te hebben gestemd met de hoogte van het factuurbedrag.
2.5. Prijzen gelden voor de aangeboden of overeengekomen goederen en/of diensten. Indien opdrachtgever op diens verzoek meer of andere goederen en/of diensten worden geleverd, worden deze door opdrachtgever vergoed overeenkomstig de dan geldende tarieven van Invoque.
2.6. Is met Opdrachtgever een vaste prijs overeengekomen dan zal deze vaste prijs slechts betrekking hebben op de in de overeenkomst genoemde werkzaamheden en diensten van Invoque. Eventuele werkzaamheden en diensten die in aanvulling of wijziging daarop in opdracht van Opdrachtgever door Invoque worden geleverd, hierna te noemen "meerwerk", zullen op basis van nacalculatie aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
2.7. Invoque is gerechtigd om boven op de overeengekomen prijs wachttijden in rekening te brengen, indien Invoque niet op de afgesproken tijd de werkzaamheden kan uitvoeren ten gevolge van aan Opdrachtgever toe te rekenen oorzaken.
2.8. Indien in de offerte een "richtprijs" is opgenomen, dan geeft het vermelde bedrag niet meer aan dan een vrijblijvende schatting van de kosten.
2.9. Invoque heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee weken voordat deze ingaan aan Opdrachtgever bekend gemaakt.

3. Duur en beëindiging
3.1. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door partijen worden beëindigd door schriftelijke mededeling aan de wederpartij met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
3.2.  Invoque heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surceance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. Opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

4. Levering
4.1. De door Invoque opgegeven levertijden zijn indicatief en zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn. De enkele overschrijding van een genoemde levertijd brengt Invoque niet in verzuim.
4.2. In aanvulling van al hetgeen in de wet en jurisprudentie onder ontoerekenbare tekortkomingen wordt verstaan, leveren ook de volgende omstandigheden ontoerekenbare tekortkoming van Invoque op:
4.2.1. tekortschietende inzetbaarheid van betrokken uitvoerende personen, bijvoorbeeld als gevolg van ziekte, arbeidsongeschiktheid, persoonlijke onmisbaarheid,  werkstakingen, of beëindiging van dienstverband, overeenkomst van opdracht of freelance-contract;
4.2.2. vertraging bij of tekortkoming door toeleveranciers.
4.3. Indien de ontoerekenbare tekortkoming niet langer dan twee maanden duurt, behoudt Invoque zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst zo lang op te schorten, totdat de omstandigheden die de ontoerekenbare tekortkoming opleveren zich niet meer voordoen. Indien de ontoerekenbare tekortkoming langer dan twee maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. Invoque behoudt zich alsdan het recht voor betaling te vorderen van prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat is gebleken van de omstandigheden die de ontoerekenbare tekortkoming opleverden.

5. Intellectuele eigendomsrechten
5.1. De intellectuele eigendomsrechten op het door Invoque vervaardigde materiaal berusten bij Invoque.
5.2. Rechten worden aan Opdrachtgever steeds verleend of, in het voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat Opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

6. Vertrouwelijke informatie
6.1. Partijen zullen over en weer geheimhouding in acht nemen ten aanzien van alle gegevens waarvan de betreffende partij in een door de onderhavige voorwaarden beheerste verhouding kennis heeft gekregen, en waarvan duidelijk moet zijn dat de wederpartij geheimhouding daarvan wenst.  Aanvullend kan een “disclosure” verklaring worden opgesteld waarin nader beschreven wordt welke informatie het betreft.

7. Aansprakelijkheid, vrijwaringen en uitsluitingen
7.1. Voor zover Invoque bij zijn activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, kan Invoque op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Invoque of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Invoque.
7.2. Invoque is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onvolkomenheden of tekortkomingen in apparatuur of programmatuur die is vervaardigd door anderen dan Invoque, daaronder begrepen de door Invoque meegeleverde of bij Opdrachtgever aanwezige pakketsoftware, softwarecomponenten of runtime-faciliteiten van derden.
7.3. Indien de aansprakelijkheid van Invoque voor schade van Opdrachtgever al moet worden aangenomen, dan zal zijn aansprakelijkheid beperkt zijn tot vergoeding van de vervangende schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan 6 maanden, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor 6 maanden. Iedere aansprakelijkheid van Invoque voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
7.4. Opdrachtgever staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Invoque van apparatuur, programmatuur of materialen met het doel van gebruik, bewerking of verbetering en Opdrachtgever vrijwaart Invoque tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.
7.5. Invoque aanvaardt geen aansprakelijkheid indien door hem verstrekte programmatuur op een andere wijze wordt gebruikt dan waarvoor zij is ontwikkeld of bestemd, noch indien de door hem verstrekte programmatuur door Opdrachtgever of door derden is gewijzigd of aangevuld.
7.6. Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de inhoud van de door hem aangeleverde teksten of ander ter beschikking gesteld materiaal.
7.7.  Invoque aanvaardt uitsluitend aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het defunctioneren van apparatuur of programmatuur ter zake van het accepteren, verwerken, opslaan of presenteren van datums na 1 januari 2006, indien en voor zover een desbetreffende garantie uitdrukkelijk deel uitmaakt van de overeenkomst.

8. Wijziging van de voorwaarden
8.1. Invoque behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
8.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

9. Geschillenregeling en toepasselijk recht
9.1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Invoque en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.  
9.2. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen  en gesloten overeenkomsten  is bij uitsluiting het Nederlandse recht van toepassing.

Copyright ©  2010, Invoque - Interim management in ICT